نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایرانیان